Inspectie

Beheer en onderhoud, inspecties en onafhankelijk deskundig onderzoek

Voorafgaand aan een inspectie stellen wij op basis van de wensen een plan van aanpak op waarin de scope van de inspectie wordt vastgesteld. Hierin wordt het beoogde doel nader omschreven en de wijze waarop we de uitvoering verzorgen. Ook de wijze van verslaglegging wordt vooraf bepaald en in het plan van aanpak beschreven. Verslaglegging kan bijvoorbeeld in een korte notitie of in een uitgebreid onderzoeksrapport. Zo weet u zeker dat ons dienst beantwoord aan uw vraag.

Commisioning

In de ontwerpfase van een project kunnen wij desgewenst meedenken over welke aspecten bepalend zijn voor het borgen van de vereiste kwaliteit. Dit is het moment waarop wij bij voorkeur een commissioningsplan opstellen zodat de kwaliteit achteraf toetsbaar wordt.

Tijdens de realisatiefase kunnen wij een actieve rol vervullen bij borging van kwaliteit tijdens de uitvoering. De aannemer blijft in basis verantwoordelijk voor het afgesproken eindresultaat, echter wil dat niet automatisch zeggen dat ook de maximale kwaliteit geborgd is. Onder tijdsdruk of tegengestelde belangen kan een gewenste 8 zomaar een 6 worden. Door periodiek een inspectieronde te maken en te rapporteren aan de betrokkenen zorgen we dat de focus op kwaliteit is geborgd.

Klimaatonderzoek

Veel installaties presteren onder de maat. Dit uit zich bijvoorbeeld in klimaatklachten door gebruikers. Om een antwoord te vinden op oorzaak van deze klachten kunnen wij geheel onafhankelijk  een klimaatonderzoek uitvoeren. Wij beschikken over de juiste apparatuur om de meest essentiële punten van de installatie te kunnen controleren en beoordelen en hoeven hierdoor niet meteen externe partijen in te schakelen. Afhankelijk van de vraag kunnen wij bijvoorbeeld een steekproef voor u nemen voor een eerste conclusie. Ook kunnen wij indien noodzakelijk de gehele installatie doorlichten om alle achterliggende oorzaken te achterhalen.

Inspecties op maat

Inspecties

Adspect is gespecialiseerd in het inspecteren van werktuigbouwkundige installaties en met name in gebouw gebonden klimaatinstallaties. Van centrale opwekking tot distributie en eindgebruikers kunnen wij de installatie met verschillende doeleinden inspecteren. De aanwezige componenten kunnen per discipline op verschillende aspecten worden beoordeeld.

 Inspectie tijdens de realisatie

De werktuigbouwkundige installatie speelt een steeds grotere rol en bestaat uit meerdere disciplines die naadloos geïntegreerd dienen te worden in het gebouw. Denk aan gas, water, ventilatie, koeling, verwarming, sanitair en de hiervoor benodigde automatisering en (duurzame)opwekking. Veelal wordt de controle beperkt tot de wettelijk bepaalde kaders zoals gas en water en nog te vaak wordt en geen integrale controle uitgevoerd over alle disciplines. Adspect is in staat deze voor u te verzorgen. Tijdens de uitvoering brengen wij periodiek een bezoek op locatie, waarbij de installatie tussentijds wordt geïnspecteerd.

 Inspectie voor oplevering

Tijdens de oplevering wordt de installatie overgedragen aan de opdrachtgever. Het is van groot belang dat deze dan 100% gereed is en eventuele gebreken en of restpunten worden opgemerkt. Adspect kan als extra paar ogen fungeren om onafhankelijk mee te kijken tijdens de oplevering en nadien toezien op juiste afhandeling van de gebreken/restpunten.

 Inspectie bestaande installatie

Een installatie die relatief storingsvrij presteert is niet per definitie een installatie die energetisch goed presteert. Vanuit deze gedachte is het raadzaam periodiek te bekijken of de instellingen van de regeling de meest optimale zijn. Indien de installatie over een gebouwbeheersysteem beschikt kan middels een trendanalyse worden vastgesteld of regelingen stabiel zijn en bijvoorbeeld niet onnodig hoog staan te stoken of te koelen. De ervaring leert dat in veel gevallen optimalisatie mogelijk is doordat bijvoorbeeld het dagelijks gebruik afwijkt van het ontwerp of de bestemming van een ruimte of gebouw is gewijzigd. Adspect kan voor u de installatie onafhankelijk controleren op energetische prestatie en waar nodig verbeteringen aandragen/realiseren.

Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud

Tijdens de exploitatiefase van een object is een passende onderhoud strategie essentieel. Enerzijds moeten de installaties optimaal presteren. Anderzijds dienen de kosten beheersbaar te blijven. Wij kunnen u bijstaan bij het vaststellen van de meest efficiënte onderhoud strategie die past bij uw vastgoedobject of portefeuille. Wij werken in basis conform de systematiek zoals omschreven in de NEN2767. Door onze ruime ervaring zijn we tevens in staat om ook vanuit een praktisch oogpunt te kijken en te oordelen. Immers niet alle situaties zijn te standaardiseren. Enkele voorbeelden van onderhoud gerelateerde werkzaamheden welke wij verrichten zijn:

  • Het opstellen van een meer jaren onderhoudsplan (MJOP);
  • Het opstellen van een meer jaren onderhoudsbegroting (MJOB);
  • Het inventariseren van een installatie;
  • Het uitvoeren van een conditiemeting waarbij de huidige staat in kaart wordt gebracht;

Tevens kunnen wij uw duurzaamheidsambitie vertalen naar een duurzaam meer jaren onderhoudsplan (DMJOP). Middels deze strategie bent u in staat op basis van een natuurlijk verloop de installaties stapsgewijs te verduurzamen.

Deskundigen onderzoek

In sommige situaties kan het wenselijk zijn om een deskundigen onderzoek te laten uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld bij een (juridisch) geschil of een verzekeringskwestie. Wij zijn in staat om onafhankelijk en objectief de situatie te beoordelen en antwoorden te genereren op specialistische vraagstukken. Met respect voor betrokken partijen denken wij graag mee in mogelijke oplossingsrichtingen.

  • Gelijkwaardigheidsonderzoek tussen verschillende alternatieven;
  • Vaststellen van de schade omvang en kostenraming voor herstel;
  • Vaststellen van de oorzaak;

Vastgoed

Wanneer u bijvoorbeeld overweegt een vastgoedobject aan te kopen of te verkopen kan het raadzaam zijn vooraf een inspectie te laten uitvoeren. Dit kan met het oog op het vaststellen van (verborgen) gebreken en of achterstallig onderhoud. Van de geconstateerde gebreken kan vervolgens een kostenraming worden opgesteld en een prioriteitenlijst. Tevens kunnen wij ook een inspectie uitvoeren met als doel de kansen en mogelijkheden in kaart te brengen om invulling te geven aan uw duurzaamheidsambitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energielabel verbetering in relatie tot verhoging van huurinkomsten. Met een inspectierapport op maat verbeterd u uw onderhandelingspositie en komt u niet voor verrassingen te staan.